కాయిన్బేస్ వికీపీడియా నెట్వర్క్ ఓవర్లోడింగ్ ఆరోపించిన మరియు రచనలు SegWit ఎలా ఎందుకు ?

మరియు అనేక కాయిన్బేస్ ఇంజనీర్లు SegWit పరిచయం అవసరమవుతాయి ఎలా. ఫిబ్రవరి న 5, కాయిన్బేస్ cryptocurrency మార్పిడి ఒక ట్వీట్ ఉంచుతారు,

చదవడం కొనసాగించు »