අපි Cryptocurrency කඩල සහ විදුලි පණිවුඩ ICO ගැන දන්නා දේ

විදුලි පණිවුඩ ICO විදුලි පණිවුඩ නිර්මාතෘ පාවෙල් Durov වූ blockchain දියත් කිරීමට යන්නේ, විදුලි පණිවුඩ විවෘත ජාලය (TON), හා cryptocurrency කඩල, මේ අනුව,

Continue reading »