ඇමරිකාව පුරා නිවාස හිමියන් විකිපීඩියා තම ඩොලර් මිලියන නිවාස විකිණීමට උත්සාහ

පසුගිය වසර පුරා, සැබෑ වතු සමාගම ක සංඛ්යාව වැඩි ගෙවීම සඳහා cryptocurrency පිළිගැනීමට හෝ ඉල්ලා ආරම්භ කර ඇත. ඇතැම්

Continue reading »