අකුණු ලැබ් එක නිර්මාණය “මුරටැඹ” අකුණු සැර වැදීමෙන්-හඳුනාගන්නා අයුරැ අධෛර්යමත් කිරීමට.

මෙම ව්යාපෘතිය පිළිබඳ අදහස අකුණු ලැබ් සම-නිර්මාතෘ අයිති, Laolu Osuntokun. මෙම මොහොතේ දී, මූලික පද්ධතිය

Continue reading »

Coinbase මෙම විකිපීඩියා ජාලය වැඩියෙන් හා වැඩ ආකාරය SegWit චෝදනා කරන්නේ ඇයි ?

හා SegWit හඳුන්වා දීමට අවශ්ය ආකාරය බොහෝ Coinbase ඉංජිනේරුවන්. පෙබරවාරි මස 5, මෙම Coinbase Cryptocurrency විනිමය වූ ට්වීටර් තබා,

Continue reading »