මම කට ආසන්න අහිමි ආකාරය 200 මෙම පසුගිය මාසය ගණුදෙණු විකිපීඩියා

Reddit විසින් උපදේශාත්මක කතාවක්, නිර්නාමික සිටීමට කැමති වූ. ඒ නිසා, දිග කතාවක් කෙටි, මම මීට වසරකට පෙර ගණුදෙණු ආරම්භ,

Continue reading »