ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਦੇ 1 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਧ ਤੱਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਤੇ Ethereum ਵਿੱਚ-ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 1,200 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ newsagents.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ »