അമേരിക്ക എന്തെ ബിറ്റ്കോയിൻ അവരുടെ ദശലക്ഷം ഡോളർ വീടുകളിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന

കഴിഞ്ഞ വർഷം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫറുകൾ ഒരു എണ്ണം പേയ്മെന്റ് വേണ്ടി ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. Some

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക »