എങ്ങനെ ആക്കി ഓർഡറുകൾ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് നിരക്ക് പെരുമാറ്റത്തെ പ്രവചിക്കാൻ ഇല്ല?

ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് വാങ്ങുമ്പോള് വിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഞങ്ങളെ പറയട്ടെ

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക »