ക്രിപ്റ്റോ വാർത്ത 29.10.2018

ഇസ്രായേൽ ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഈ വർഷം മൂന്നിരട്ടിയായി 200 അവിടെ ഇപ്പോൾ അധികമാകുന്നു 200 ഇസ്രായേൽ ൽ ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് അധിഷ്ഠിത ബിസിനസുകൾ, പ്രകാരം

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക »

ക്രിപ്റ്റോ വാർത്ത 20.10.2018

Ticketmaster acquires blockchain startup Ticketmaster, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിങ് ചന്തയിൽ, അപ്ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കി, ഒരു ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തൽസമയ ഇവന്റുകൾ കമ്പനിയായ. Upgraded

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക »