ការធ្វើពិពិធកម្មសំពៀតឥណទាននិងតុល្យភាព

ប្រសិនបើការវិនិយោគមួយបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងរឹងមាំលើបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេទៅវិនិយោគនៅក្នុងការ cryptocurrencies និងបានសិក្សាវិសាលគមទាំងមូលនៃការ

អានបន្ត »

ក្រុមហ៊ុន Rakuten បើកដំណើរការ cryptocurrency ផ្ទាល់របស់ខ្លួន

ក្នុង 2016, e-commerce យក្សជប៉ុនបានក្រុមហ៊ុន Rakuten បានទិញកាបូប Bitcoin-Bitnet, ដែលគាត់បានកាលពីមុនបានវិនិយោគនៅក្នុង, និងរៀបចំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់

អានបន្ត »