ម្ចាស់ផ្ទះនៅទូទាំងអាមេរិកកំពុងព្យាយាមក្នុងការលក់ផ្ទះរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារលាន Bitcoin

កាលពីឆ្នាំមុន, ចំនួនកើនឡើងនៃការផ្តល់ជូនពិសេសអចលនទ្រព្យបានចាប់ផ្តើមទទួលយកឬស្នើសុំ cryptocurrency សម្រាប់ការទូទាត់. Some

អានបន្ត »