កម្មកររ៉ែទាំងអស់នឹងមិនរួចជីវិតពី Bitcoin កាត់បន្ថយការចំណាយ

តើគួរឱ្យឧបករណ៍ទូទាត់ Bitcoin ការចំណាយដូច្នេះរុករករ៉ែនោះម្តងទៀតបានក្លាយទៅជាផលចំណេញ? មួយ 70% drop in the price of bitcoin from

អានបន្ត »