7 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការអភិវឌ្ឍ blockchain ល្អបំផុត, វគ្គសិក្សានិងវិញ្ញាបនបត្រ

1. បណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍន៍ blockchain: IBM Blockchain Foundation for Developers What you will learn: If you’re a software developer and newអានបន្ត 7 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការអភិវឌ្ឍ blockchain ល្អបំផុត, វគ្គសិក្សានិងវិញ្ញាបនបត្រ