કેલિફોર્નિયા ઘડનારાઓ વિકિપીડિયા અને Blockchain પર નવી ખરડો રજૂ

કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ ઘડનારાઓ blockchain કરાર કાયદેસર કરવા માટે એક નવી બિલ રજૂ કરી છે, સહીઓ, અને વ્યવહારો. An American lawmaker serving in

વાંચન ચાલુ રાખો »