'Oku deploying 'e he Coinsource 'a e ATMs 'o e Bitcoin

Ko e deploying 'e Coinsource 'a e Bitcoin ATMs 'i he kolomu'a 'o e US.

Hokohoko atu 'a e kakai 'o e fie ma'u ki he ATMs 'o e Bitcoin ke tupulaki 'i he U.S. 'I he tali, pea 'i he hili ha Q1 pehe ne ola lelei, Coinsource, Ko e taha 'o e ngaahi netiueka lahi taha 'o e ATM 'o e Bitcoin, Ko e taimi ni deploying 'a e misini uofulu 'i he Uasingatoni, D.C. feitu'u.

Ko hono ola, Fakakatoa 'o e 182 'E hono fakalele 'a e misini 'o e Coinsource 'i he 18 Siteiti.

Tuku ha tali

'E 'ikai pulusi ho'o tu'asila 'imeili. 'Oku faka'ilonga'i 'a e fakamatala 'oku fie ma'u *