වඩා 1200 ඕස්ට්රේලියාවේ සඟරාව සිල්ලර මාර්තු 1 වන විට විකිපීඩියා සාප්පු සවාරි සේවා සපයමින් සිටින

අද සිට ඕස්ට්රේලියානු වඩා සිට-ගබඩා විකිපීඩියා හා Ethereum මිලදී ගැනීමට හැකි වනු ඇත 1,200 රට පුරා නිේස්ඒජන්ස.

Continue reading »

ලන්දේසි Rabobank cryptocurrency මුදල් පසුම්බිය ලබා දීමට සැලසුම් කර

ලන්දේසි බැංකුව, වන දඩ $369 විකිපීඩියා, අවදානම් සහිත කැඳවීමෙන් පසු මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා රුපියල් මිලියන, දැන් ඔප්පු කිරීමට සැලසුම්

Continue reading »