මෙම Blockchain විශේෂඥ වඩාත් අපේක්ෂිත සාක්ෂි-of-කොටස් ප්රොටෝකෝලය නමින් Ethereum “මූලිකව අවදානමක්”

විකිපීඩියා, ව්යවහාරික මෙන් නොව සාක්ෂි-of-වැඩ ඇල්ගොරිතමය, පතල් කම්කරුවන් ගනුදෙනු සමඟ කුට්ටි සනාථ කිරීම සඳහා සැබෑ විදුලිය පාවිච්චි කරන, සාක්ෂි-of-කොටස් දෙයක් ඉදිරිපත් කරයි

Continue reading »