මෙම Blockchain විශේෂඥ වඩාත් අපේක්ෂිත සාක්ෂි-of-කොටස් ප්රොටෝකෝලය නමින් Ethereum “මූලිකව අවදානමක්”

විකිපීඩියා, ව්යවහාරික මෙන් නොව සාක්ෂි-of-වැඩ ඇල්ගොරිතමය, පතල් කම්කරුවන් ගනුදෙනු සමඟ කුට්ටි සනාථ කිරීම සඳහා සැබෑ විදුලිය පාවිච්චි කරන, සාක්ෂි-of-කොටස් දෙයක් ඉදිරිපත් කරයි

Continue reading »

කවුද ගුප්තකේතිත කර්මාන්තයට විශාලතම දායකත්වය? ඉහළට 7

Satoshi Nakamoto – විකිපීඩියා,, විකිපීඩියා, නිර්මාතෘ හා සුවිශේෂී විකිපීඩියා සේවාදායකයා මැවුම්කරු, Blockchain, මෙම ලැයිස්තුව ප්රධානියා

Continue reading »