නෙදර්ලන්තය මුදල් ඇමති: විකිපීඩියා, අනුමැතිය සඳහා පරීක්ෂා අවශ්ය

නෙදර්ලන්ත, මුදල් අමාත, ඔලිව් Hoekstra, cryptocurrencies මත නෙදර්ලන්ත ආස්ථානය පැහැදිලි කරන්න ඕන, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ.

Hoekstra 'අපේ සාමූහික සිතුවිලි ප්රකාශ’ දිශාවට යන්න වඩා යෝග්ය බව, නමුත් එම පරීක්ෂණය අවශ්ය. එම තහනම් හැකියාව අදාළ, අමාත්යවරයා පැවසීය.

සමහර පහළ මන්ත්රී පක්ෂ cryptocurrency එරෙහිව පියවර ඉල්ලා ඔහු තම සොයා ගැනීම් ප්රතිඵලයක් වන සභාවට දන්වන්ෙනහිද කිරීමට හැකි විය බලාපොරොත්තු, සහ පරීක්ෂණ, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ.

Hoekstra විකිපීඩියා ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ: “ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර සිතන්න.”


කර්තෘ: රිචඩ් Abermann