នេះបានគេហៅថាអ្នកជំនាញ blockchain ពិធីការភស្តុតាងនៃការរំពឹងទុកច្រើនបំផុត Ethereum ភាគហ៊ុន “ងាយរងគ្រោះមូលដ្ឋាន”

មិនដូចរបស់អនុវត្តក្បួនដោះស្រាយ Bitcoin ភស្តុតាងនៃការងារ, នៅក្នុងការដែលអ្នករុករករ៉ែប្រើអគ្គិសនីពិតប្រាកដសម្រាប់បញ្ជាក់ប្លុកជាមួយប្រតិបតិ្តការ, proof-of-stake offers something

អានបន្ត »