រោងចក្រថ្មីនៅក្នុងប្រតិបត្ដិការរុករករ៉ែចាប់ផ្តើមកេបិ Bitcoin

ក្រុមប៉ាតង់ម៉ារ៉ាតុង, inc បាន. បានប្រកាសថាវាបានចាប់ផ្តើមរុករករ៉ែ Bitcoin នៅកន្លែងថ្មីរបស់ខ្លួននៅកេបិច. នៅលើខែកុម្ភៈ 8,

អានបន្ត »

កម្មកររ៉ែទាំងអស់នឹងមិនរួចជីវិតពី Bitcoin កាត់បន្ថយការចំណាយ

តើគួរឱ្យឧបករណ៍ទូទាត់ Bitcoin ការចំណាយដូច្នេះរុករករ៉ែនោះម្តងទៀតបានក្លាយទៅជាផលចំណេញ? មួយ 70% drop in the price of bitcoin from

អានបន្ត »