ក្រុមហ៊ុន Kodak នឹងត្រូវពិគ្រោះជាមួយ SEC ដើម្បីកំណត់ស្ថានភាពនៃ KODAKCoin នេះ

នៅលើខែមីនា 8, ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, ដៃគូក្រុមហ៊ុន Kodak នៅក្នុងគម្រោង cryptocurrency នេះ, ប្រសិនបើអភិវឌ្ឍន៍សង្វាក់ប្លុកឌីជីថល, sent a letter to potential

អានបន្ត »